RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

HODNOCENÍ 2020/2021

 JAK BUDEME HODNOTIT V POLOLETÍ? 

 

Vážení rodiče,

 

první pololetí letošního školního roku probíhalo úplně jinak, než jsme zvyklí. Před školami stojí nelehký úkol hodnocení činnosti žáků, při kterém mají podle pokynů MŠMT zásadně přihlédnout k průběhu školního roku a k vysokému podílu online výuky. Jak to však konkrétně udělat? Jak hodnotit, pokud nemáme dostatek podkladů? Co vše zahrnout do hodnocení žáků? A kterým způsobem vlastně hodnotit – klasifikací, slovně nebo kombinací obou metod? 

 

Období distančního vzdělávání nebylo snadné pro děti, ale také pro Vás rodiče i pro nás učitele. Přesto věříme, že jsme se mnohé naučili a že jsme i v těchto ztížených podmínkách obstáli, že děti získaly nejen nové znalosti, ale především měly možnost objevit a rozvíjet své silné stránky, dovednosti a kompetence.  

 

Skutečnost, že období distanční výuky není možné adekvátně a spravedlivě hodnotit, si uvědomuje i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a připravilo pro školy nové doporučení, jak při tvorbě pololetního hodnocení na vysvědčení postupovat. 

 

“Vzdělávání distančním způsobem klade na žáky vysoké nároky v oblasti vnitřní motivace, vytrvalosti, schopnosti organizovat si vlastní čas a přimět se k práci. V tomto specifickém školním roce je vhodné zaměřit se především na posilování odpovědnosti žáků za vlastní učení, práci s časem a plnění svých povinností, neboť tyto dovednosti jsou stěžejním předpokladem (nejenom) pro úspěšné zvládání distanční výuky. Důležité je umožnit žákům identifikovat své silné i slabé stránky, sledovat vlastní pokrok a nalézat vhodné cesty a nástroje pro další rozvoj.” (z doporučení MŠMT školám k pololetnímu hodnocení 2020/2021)

 

Po zkušenostech s jarním obdobím distanční výuky i s hodnocením v naší škole na konci školního roku 2019/2020 jsme se po důkladném zvážení všech výhod a nevýhod rozhodli pokračovat v naší základní škole v podobném způsobu slovního hodnocení, jaké jsme vyzkoušeli v minulém školním roce.  To znamená, že budeme hodnotit slovně, zaměříme se více na poskytování zpětné vazby v průběhu školního roku, ale na vysvědčení budeme spolu s vámi a vaším dítětem posuzovat především to, co lze posuzovat i během distanční výuky.

 

K tomuto našemu rozhodnutí přispěla také skutečnost, že po zveřejnění našeho postupu tvorby hodnocení v loňském roce 2019/2020, došlo k nečekaně pozitivnímu ohlasu mezi školami a nastal velký zájem o tuto formu hodnocení, kterou jsme vyzkoušeli. Naše cesta byla následně profesním pedagogickým sdružením Učitelská platforma prezentována jako příklad dobré pedagogické praxe a jako takový se dostala i do doporučení k hodnocení školám, které MŠMT rozeslalo v lednu 2021 na všechny školy v České republice. Dnes již také víme, že inspirováni naším loňským příkladem, rozhodli se podobně postupovat pedagogové v desítkách českých škol a dokonce i na Slovensku. 

 

Velmi si toho vážíme a je to i pro nás nejen ocenění, ale současně i velká výzva k tomu, abychom ověřili správnost započaté cesty k takovému školnímu hodnocení, které bude dostatečně srozumitelné pro žáky i rodiče, neporovnává děti mezi sebou, ale poskytuje pravdivý obraz o tom, co se žákovi skutečně daří, kde jsou jeho rezervy a co musí udělat pro to, aby dosáhl dalších stanovených výukových cílů. 

 

Tento způsob pololetního hodnocení, který jsme se rozhodli použít, se skládá ze tří hlavních částí, kterými jsou sebehodnocení dítěte, z ocenění dítěte rodičem a z hodnocení žáka školou respektive učitelem či více učiteli.

Protože se od jara změnily také podmínky pro distanční výuku (např. je nyní výuka na dálku povinná oproti jarní dobrovolnosti) a též poměr prezenční a distanční výuky byl v různých ročnících odlišný, připravili jsme na základě nově získaných zkušeností pro letošní pololetní hodnocení některé změny, úpravy či doplnění. Především jsme společně s ostatními pedagogy zrevidovali a aktualizovali sady výroků, kterými se žáci budou sebehodnotit. Takže některé věty tam již nenajdete, ale naopak zde přibyly nové, lépe vypovídající a reflektující naši podzimní zkušenost s vyučováním ve škole (prezenční výuku) i období učení na dálku (tzv. synchronní a asynchronní distanční výuku)

 

Sebehodnocení žáka bude opět probíhat prostřednictvím sebehodnotících dotazníků, ve kterém si dítě bude vybírat ze sady výroků/tvrzení/ podle toho, jak samo sebe vidí a hodnotí. K lepšímu porozumění této částí hodnocení mohou dítěti pomoci rodiče či pedagog - měli by však v souladu s pokyny maximálně respektovat svobodnou volbu a rozhodnutí dítěte. 

 

Současně jsme  se rozhodli významně posílit tu část pololetního hodnocení, ve které je práce dítěte posuzována a hodnocena učitelem nebo více vyučujícími. Pro lepší srozumitelnost jsme společně připravili nové sady hodnotících výroků, které na vysvědčení k ohodnocení práce každého žáka použijeme. Tyto hodnotící výroky učitelů vycházejí z doporučení MŠMT, ale především z naší dosavadní zkušenosti se slovním hodnocením, jež většina z vás už zná jako Hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování žáka v ZŠ a MŠ Chraštice, které jsme využívali jsme jako doplněk k vysvědčení se známkami od r. 2015 do 1.pololetí 2019/2020. 

 

Výše popsané pololetní vysvědčení se slovním hodnocením dostanou všichni žáci naší školy s jediným rozdílem, kdy žákům 9. ročníku bude kvůli přihlašování na SŠ vydáno také vysvědčení se známkami. 

 

Protože není jisté, zda bude žákům umožněno si svoje vysvědčení 28.1.2021 ve škole vyzvednout, rozhodlo MŠMT o tom, že žáci mohou být tento den pouze informováni o pololetním hodnocení (např. zasláním na školní mail) a tiskopis vysvědčení bude dětem vydán teprve později, až pro to nastanou příznivější podmínky. 

 

K lepšímu porozumění a pochopení naší cesty ke smysluplnému hodnocení si vás dovoluji pozvat na RODIČOVSKOU KAVÁRNU, která se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 17.30 hodin (on-line). Zde Vám blíže představíme způsob uvažování nad tématem HODNOCENÍ a zodpovíme i Vaše otázky, které pište předem na mailovou adresu: karel.derfl@zschrastice.cz

 

Na závěr mi dovolte, abych Vám poděkoval za Vaši spolupráci a pomoc se zvládnutím nelehkého období distančního vzdělávání. Vím, že je často velmi obtížné zajistit všechny další povinnosti a zároveň podporovat děti při domácím vzdělávání. Děkuji Vám za vše, co děláte pro to, abychom tuto velkou zkoušku našich schopností a vytrvalosti zvládli společně s Vašimi dětmi co nejlépe a v dobré psychické pohodě. 

 

Přeji Vám vše dobré, ale především zdraví Vám i celé rodině. Věřím, že to společně zvládneme!

 

 

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy

                                                     739 691 120, karel.derfl@zschrastice.cz

 

 

PřílohaVelikost
MŠMT - průvodní dopis ministra školství R. Plagy874.38 KB
MŠMT - doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení v 1.pololetí 2020/2021250.27 KB
MŠMT - opatření obecné povahy - vydávání vysvědčení1 MB
Dopis pro rodiče - Jak budeme hodnotit v 1.pololetí 2020/20211.08 MB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!