RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Začít spolu v MŠ

    Program Začít spolu

v naší mateřské škole  

 

 

Vzdělávací program „Začít spolu“ v mezinárodním označení Step by Step je otevřený didaktický systém, nabízející program kvalitního a uceleného vzdělávání pro děti předškolního a mladšího školního věku.

V ČR funguje od r.1994 a realizuje se ve více než 150 MŠ a 80 ZŠ. Program je rozšířen do více než 30 zemí světa.

 

CÍLE PROGRAMU:

                                        „Dítě jako tvůrce svého vzdělávání“

                        „Rodič – vítaný partner školy“

                        „Učitel jako průvodce dítěte na cestě vzděláváním“

 

Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dětí nadprůměrně nadaných, dětí s vývojovými poruchami, dětí s postižením, dětí se specifickými poruchami učení, osvědčuje se i u dětí z různých etnik.

Využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě (netradiční členění do tzv. center aktivit). Již od mateřských škol se také úspěšně pracuje se sebehodnocením dětí (prostřednictvím portfolií a vlastních řízených aktivit, např. ranní kruh, hodnotící kruh), což posiluje jejich pozitivní motivaci k aktivnímu a samostatnému učení.

Práce v tzv. centrech aktivit od raného věku podporuje prostřednictvím vlastní aktivity dítěte rozvoj jeho kognitivních (poznávacích) dovedností, je vedeno k tomu, aby se samo rozhodovalo, komunikovalo, vyjadřovalo své myšlenky, pocity a přání.

Jedním ze základních předpokladů pro naplňování všech výše uvedených principů je svobodná volba dítěte a s ní spojená odpovědnost za vlastní učení a charakter vztahu mezi učitelem a dítětem.

Učitel je dítěti partnerem, pomocníkem, průvodcem na jeho cestě poznáváním.

Vzdělávací program Začít spolu ve svých teoretických východiscích vychází z předpokladu, že každé dítě je jedinečná osobnost, disponující bohatým vnitřním vývojovým potenciálem, který je nutné podpořit. Dítě se učí lépe novým věcem, pokud je učení spojeno také s emotivním prožitkem. Jednou z priorit v procesu učení je tedy vytvoření podpůrného a podnětného prostředí, kde se dítě bez obav pohybuje a učí se prostřednictvím vlastních praktických činností, zkouší nové věci, objevuje a ověřuje si jejich platnost a funkčnost (bez obav z chyby).

V souvislosti s podnětným prostředím ve třídě Začít spolu nejčastěji mluvíme o tzv. centrech aktivit, či pracovních koutcích.

Centra jsou různě tematicky zaměřena a vybavena tak, aby stimulovala děti k aktivitě, hře a práci.

Učební koutky jsou jasně ohraničeny (police, stolky, koberec), aby v nich dítě mělo soukromí a bylo zřetelné, ve kterém CA pracují. Jsou také zřetelně označena názvy a doplněna jednoduchým obrázkem. Koutky se stávají takovými dílnami, v nichž se dítě samo učí prostřednictvím hry a činností s různými materiály. K tomu napomáhají i rozmanité a prakticky zaměřené úkoly.

Děti se tak učí od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Tím, že pracují v menších skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se a procvičovat si také vyjadřovací schopnosti.

 

NEJČASTĚJŠÍ CENTRA  AKTIVIT:

  •   Knihy a písmena
  •   Manipulační a stolní hry
  •   Pokusy, objevy
  •   Kostky
  •   Ateliér
  •   Domácnost
  •   Dílna
  •   Voda-písek
  •   Dramatika
  •   Hudba

Centra pro děti budeme obměňovat, aby si každé dítě našlo „to své“.

V každé třídě je také prostor pro společná setkávání (vybavený kobercem či polštářky na sezení), sloužící k realizaci společných aktivit. V tomto prostoru se každé ráno odehrává ranní kruh, který je místem pro posilování společenství a udržování určitých rituálů ve třídě. Zde se také děti dozvídají, co je na dnešní den připraveno, co je čeká, jaké činnosti v CA.

DEN VE TŘÍDĚ ZAČÍT SPOLU

Před vstupem do třídy čeká na děti a jejich rodiče:

1) RANNÍ ÚKOL – někdy se úkol vztahuje k tomu, co děti v daném dni čeká, jindy jsou zaměřeny na spolupráci dítěte s rodičem, či pomáhají procvičit grafomotoriku, barvy, počítání.

Poté pokračuje:

2) RANNÍ KRUH – o němž jsme již hovořili. Děti se pozdraví, sdílí si své zážitky, oslaví svátky, narozeniny, či si zahrají nějakou společnou hru. Zde děti také samy mohou navrhovat témata, která by je zajímala a spolu s paní učitelkou plánovat aktivity do center.

3) PRÁCE v centrech aktivit - tuto činnosti jsme si již popsali. Po ukončení práce v CA by měl přijít na řadu:

4) HODNOTÍCÍ KRUH - který můžeme ale zařadit i na konec dne. Zde si děti představí výsledky své práce, hodnotí, co se jim dařilo, co se nedařilo a proč. Vyměňují si své zkušenosti a předávají své rady kamarádům. Učí se zde hodnotit svou práci a také ocenit druhé.

Nedílnou součástí Začít spolu je propojení školy s okolním světem – reálným životem - mimo MŠ – plánují se exkurze, výpravy, besedy, pobyty v přírodě, návštěvy zajímavých míst a institucí.

K tomuto se váže také jeden z cílů programu Začít spolu – RODIČ JAKO VÍTANÝ PARTNER ŠKOLY. Velmi rádi uvítáme jakoukoli aktivitu z Vaší strany, ať již při plánování výletů, exkurzí apod.

Pokud by měl někdo z Vás jakýkoli nápad, námět na činnost, nebo má nějaké povolání, či koníčka nebo něco, co by mohlo děti zajímat a rád by se se všemi o své znalosti a dovednosti podělil, budete u nás v MŠ kdykoli vítáni.

Přejeme krásné dny a těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

Jolana Tůmová a Jaroslava Švejnohová

 

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!