RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Projekt Eskalátor

Projekt ESKALÁTOR 

  

 

 

Projekt Eskalátor sleduje a rozvíjí znalosti a dovednosti žáků 4.–9. tříd základních, malotřídních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií formou unikátních ověřovacích testů a individualizovaného e-learningu v anglickém jazyce a čtenářské gramotnosti v českém jazyce.

   

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Pro tříleté období školního roku 2008/09 - 2010/11 byl přijat a realizován ve Středočeském kraji, kde je díky financím ze strukturálních fondů EU k dispozici všem zapojeným středočeským školám zdarma. Projekt zajišťuje společnost SCIO (www.scio.cz).

V rámci udržitelnosti projektu mají žáci zapojených škol ještě po dobu dalších pěti let možnost pokračovat v testování on-line.

    

Proč je projekt potřeba?
   

Při každém atletickém závodu se na jeho konci dozvíme pořadí běžce a jeho čas. Stávající modely testování a hodnocení výsledků ve vzdělávání používané v ČR však umožňují sledovat převážně jen pořadí jednotlivých žáků. Neumí jim "měřit čas“, tedy jejich aktuální pozici a pokrok v rozvoji dovedností a znalostí, a stanovovat tak školou přidanou hodnotu. 

Dosavadní přístup (sledování pořadí) má své opodstatnění např. při přechodech mezi různými fázemi vzdělávání, při přijímacích zkouškách na VŠ apod. Tento přístup však nedostačuje v základním (nebo středním) vzdělávání, kdy je potřeba, aby se náležité péče dostalo pokud možno každému dítěti v souladu s jeho aktuální pozicí na vzdělávací dráze.

Toto je také skutečnost, za kterou bývá ČR opakovaně kritizována v různých mezinárodních průzkumech a srovnáních. Učitel, rodič či škola sice vědí, že dítě např. v matematice zaostává vůči ostatním nebo nad nimi naopak vyniká, ale schází jim informace, co vlastně dítě umí či neumí a na co je třeba se zaměřit.


  
Otázky, na které projekt hledá odpověď:
      

- jak stanovit skutečnou přidanou hodnotu, kterou poskytuje žákům škola?

- jak můžeme efektivně srovnat dosaženou úroveň znalostí dětí z víceletých gymnázií a dětí, které zůstaly na ZŠ?

- co si počít s rozvolňujícími se "osnovami" ve školách v důsledku přechodu k ŠVP a RVP?

- jak zjistíme, jak jsou na tom naše děti v cizích jazycích podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), který stanovuje pro každé mezní vzdělávací období určitou úroveň znalostí a dovedností?

- jak řešit přechody žáků mezi školami (v jedné už budoucí čas brali, v druhé ještě ne)?

- jak individuálně pomoci dětem, které buď  hodně zaostávají za svými vrstevníky, nebo jsou naopak výrazně napřed?

 

  
Co školy získají?
     

- možnost otestovat všechny žáky od 4. do 9. třídy, 2x ročně na podzim a na jaře, online;

- rychlou elektronickou zprávu pro každé dítě i školu jako celek ve formátu pdf;

- zpráva bude obsahovat zařazení každého dítěte na jednotnou škálu (v případě angličtiny na škálu podle SERRJ) spolu s řadou dalších zajímavých informací ohledně silných a slabých míst každého žáka, třídy i školy jako celku;

- při opakovaném testování zpráva poskytne i informaci o rozvoji dítěte/třídy/školy od minulého testování;

- v návaznosti na výsledky testu pro každého žáka vygenerovaný invididualizovaný e-learning, který reflektuje slabá místa žáka a může být využíván jak doma, tak v hodinách ve škole

- snadnější administraci projektu, která je intuitivní a je proveditelná online bez nutnosti; zbytečného papírování;

- a to nejdůležitější na závěr: díky spolufinancování z ESF a státního rozpočtu ČR je celý projekt pro všechny středočeské školy skutečně ZADARMO!

 

   
Jak to Scio dělá?
   
V rámci projektu vznikají tzv. rozvojová kontinua (RK) pro dotyčný předmět. RK, známá též jako mapy učebního pokroku, popisují dráhu, po které obvykle probíhá rozvoj znalostí a dovedností dítěte v jedné určité oblasti vzdělávání. Jedná se o škálu, na kterou je možné zaznamenávat dosaženou úroveň všech žáků. Tato škála má podobu vertikály se zvyšující se náročností. Vyšší umístění na škále označuje vyšší míru (pravděpodobnost) dosažení určitých znalostí a dovedností. Škála je rozdělena do několika pásem (dle dosažených bodů na škole), každému pásmu je přiřazen slovní popis, zaměřený na skutečné dovednosti. Tato škála je otevřená a přidáváním nových položek ji lze neustále zpřesňovat. Tím vzniká společný rámec pro sledování pokroku dítěte.
  
Teoretickým východiskem nástroje je moderní přístup tzv. Teorie položkových odpovědí (angl. Item Response Theory). V ČR zatím nebyla tato teorie ve větším měřítku použita, přestože ve světě min. od 80.let 20. století patří z základnímu instrumentáriu testování. O tuto teorii se také opírají mnohá celosvětově uznávaná mezinárodní srovnávání, jako např. PISA, PIRLS či TIMMS.

 

   

Projekt Eskalátor

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!