RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Rodiče

Povinnost rodičů (zákonných zástupců) omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka

 

 


- zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění §22 odst. 3 písm. d)

 

 

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem…

- školní řád ZŠ a MŠ Chraštice (výňatek)

 


 Článek III.

POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

1. Žáci jsou povinni:
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat;
b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni;
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem;

 

 2. Zákonní zástupci žáků jsou povinni:
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy;
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka;
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem;
e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

 

 


 Článek IV.

2. Žák je povinen účastnit se vzdělávání podle rozvrhu vyučování. Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Důvod nepřítomnosti žáka ve škole je zákonný zástupce povinen oznámit třídnímu učiteli nejpozději do dvou dnů od začátku nepřítomnosti žáka.
- Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje příslušný vyučující. Uvolnění na jeden až dva dny povoluje třídní učitel, na více dnů ředitel školy. Písemnou žádost o toto uvolnění musí zákonný zástupce žáka předložit prostřednictvím třídního učitele vedení školy s dostatečným předstihem, aby bylo možno žádost posoudit.
- V jednom školním roce lze žáka uvolnit ze školní docházky z důvodů rodinné rekreace maximálně v souhrnné délce dvou týdnů.
- V jednotlivých odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení nebo jiný doklad o příčině žákovy nepřítomnosti ve škole. Neomluvená absence včetně svévolného opuštění školního areálu v době vyučování je kvalifikováno jako porušení Školnímu řádu a je řešeno podle
Klasifikačního řádu ZŠ a MŠ Chraštice. 

 

PřílohaVelikost
Formulář - Žádost o přijetí dítěte (přestup z jiné školy)123.98 KB
Formulář - Vyzvednutí dítěte ze školního vyučování124.3 KB
Formulář - Žádost o uvolnění žáka na delší dobu (rekreace aj.)171.11 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!