RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Testy STONOŽKA

Testování STONOŽKASCIO Stonožka

Testy anglického a německého jazyka

Testy jsou rozděleny do dvou úrovní podle obtížnosti. Snazší úroveň je určená pro 6. a 7. ročníky. Obtížnější variantu si vyzkouší žáci 8. a 9. ročníků. Jedná se o klasické srovnávací testování, na jehož základě je možné srovnat úroveň jednotlivých žáků, tříd i škol. Do testů je zařazen poslech, čtení a porozumění textu, konverzační situace, komplexní cvičení a část zaměřená na gramatiku a slovní zásobu.

Obtížnost jednotlivých úloh se pohybuje na úrovni A1-A2 pro 6.-7. třídy a pro 8.-9. ročníky na úrovni A2 s prvky úrovně A1 a B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Obtížnější prvky jsou do testu zařazeny, aby bylo možné odlišit i nadané žáky a žáky, kteří se jazyk učí i mimo školní výuku. 

Doba pro vypracování jednoho testu je 45 minut. Testování probíhá pouze elektronicky.

 


Klíčové kompetence

Test je rozdělen do dvou úrovní podle obtížnosti. Snazší úroveň je určená pro 6. a 7. ročníky. Obtížnější variantu si vyzkouší žáci 8. a 9. ročníků. Oba testy umožní prověřit předpoklady ke všem typům klíčových kompetencí podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) - kompetence pracovní, kompetence k učení, kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská. Doba pro vypracování testu je 60 minut.

 


Testy pro 3. třídy

Testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (prvouka) a test zaměřený na hodnocení klíčových kompetencí (definovaných RVP ZV). Čas k vypracování dílčích testů je zkrácen na 25 minut, zohledňuje u dětí snadnou unavitelnost a pomalejší psychomotorické tempo některých dětí. Jedná se o zábavné testování vhodné pro sledovanou věkovou kategorii – test má motivační charakter. Test mezi jiným umožňuje seznámit děti s odlišným principem ověřování znalostí a dovedností, než je běžná písemka, test či pětiminutovka.

            


Matematika, Český jazyk, Obecné studijní předpoklady

Standardní trojice základních testů zjišťuje úroveň studijních předpokladů a znalosti dětí v českém jazyce a v matematice v průběhu jejich studia na základní škole (v 5., 6., 7. a 9. ročníku).

Test z Matematiky obsahuje obvykle 30 úloh z různých částí učiva (např. aritmetika, geometrie, rovnice a nerovnice) - liší se podle ročníku. Čas na vypracování testu je 60 minut.

Test z Českého jazyka nejčastěji obsahuje kolem 40 úloh z různých částí učiva (např. mluvnice, literatura) - liší se podle ročníku. Čas na vypracování testu bývá 45 minut.

Test z Obecných studijních předpokladů obvykle obsahuje 60 úloh, které dělíme do tří částí - verbální, analytické a kvantitativní. Čas na vypracování testu je 60 minut. Vyhodnocení testů pro žáky i pro školy provádíme jednak za test jako celek, i podle jednotlivých částí testu tak, aby učitelé snáze poznali slabé a silné stránky svých tříd a žáků.

 

Toto srovnávací testování je prováděno na základě objednávky vedení školy a náklady za tuto službu hradí objednavatel t.j. ZŠ a MŠ Chraštice. Škola z výše uvedené nabídky objednala a realizovala  tyto testy. Testování zajišťuje společnost SCIO (www.scio.cz).

 

Alternativou výše uvedených srovnávacích testů je projekt ESKALÁTOR, kterého se účastní žáci 4.-9.ročníku a ve kterém se měří tzv. přidaná hodnota nebo-li pokrok každého jednotlivce. Více o tomto projektu zde.

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!