RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Hodnocení školy

MAPA ŠKOLY 2014 

Výsledky dotazníkového šetření:

 

Již počtvrté jsme objednali u společnosti SCIO (potřetí v ZŠ a jednou v MŠ) zpracování nezávislého průzkumu, který nám má pomoci zmapovat, jak naši školu hodnotí žáci a jejich rodiče, nebo jak sami sebe i svoji práci vnímají učitelé, provozní zaměstnanci či vedení školy.

 

Okruhy dotazníkového šetření:

 

Děti

- cíle školy; 

- školní vzdělávací program; 
- výběr školy; 
- spokojenost se školou; 
- kvalita a forma výuky; 
- hodnocení; 
- vztahy; 
- bezpečné a zdravé prostředí školy;

- materiální zázemí;
- školní NEJ...

 

Naším cílem je, aby každé dítě bylo ve škole spokojené a práce školy se celkově zkvalitňovala. Věříme, že i zájem rodičů je stejný nebo podobný. V této snaze nám velmi pomáhá, když známe názory rodičů a žáků na naši školu. Právě informace získané nezávislým a anonymním dotazníkovým šetřením jsou velmi cenné a spolu s případnými dalšími podněty nám pomáhají v objektivnějším posouzení činnosti školy a mohou přispět i k řešení či odstranění nedostatků a problémů.

 

V uplynulých dnech jsme obdrželi zpracované výsledky dotazníkového šetření a jak jsem slíbil, zveřejňujeme je v plném rozsahu, aby se mohl každý seznámit s jejich obsahem a udělat si tak vlastní názor. Věříme, že výstupy z MAPY ZŠ poskytnou zajímavé a důležité informace, které se stanou zdrojem pozitivních změn v naší škole. 

  

Připomínám, že zjišťování bylo dobrovolné a anonymní; na dotaznících se neuváděly žádné identifikační údaje kromě adresy školy, kódu školy a ročníku (kód a název školy byl již předem vyplněn). Děkujeme za všechny vyplněné dotazníky, kterých se nám od rodičů vrátilo celkem 89 % - což je podstatně více než u ostatních škol, kde byl průměr 65,7 % vrácených dotazníků. Více statistických údajů a informace o způsobu zadávání i o průběhu dotazníkového šetření spolu s vysvětlivkami, jak se v grafech vyznat a co z nich lze vyčíst, obsahuje tato podrobná ANALYTICKÁ ZPRÁVA.

Dotazník

 

Všechny vyplněné dotazníky (rodičovské spolu s těmi, které vyplňovali žáci, učitelé i zaměstnanci ZŠ) byly odeslány na vyhodnocení do společnosti SCIO a nyní se i vy můžete seznámit se závěrečnou zprávou, což jsou 3 listy se SOUHRNNÝMI VÝSLEDKY PRO RODIČE nebo se můžete probírat grafickým znázorněním jednotlivých témat či všech otázek a porovnávat, jak na ně odpovídali žáci I. a II.stupně (Z1, Z2), jejich rodiče (R) nebo učitelé (U) či provozní zaměstnanci (P). GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝSLEDKŮ MAPY ZŠ 2014  najdete v příloze, která má celkem 84 stran.

 

Zajímavé může být i srovnání s ostatními školami, které se spolu s námi zúčastnily letošníno dotazníkového šetření MAPA ZŠ. Jedná se o 99 ZŠ s celkem 20.764 žáky, 16.341 rodiči a 1.645 učiteli, kteří dotazníky společnosti SCIO vyplnili a odevzdali ke zpracování.  

 

Měl bych snad ještě upozornit na skutečnost, že v České republice je celkem 4.092 základních škol, takže se MAPY ZŠ zúčastnilo pouze 2,41 % z celkového počtu všech ZŠ. Toto dotazníkové šetření je ovšem pro školy dobrovolné a každá škola si náklady na něj hradí z vlastních prostředků, což může být pro mnohé důvodem k neúčasti. Kromě finančních důvodů se možná vedení některých škol také může obávat, aby se v anonymních dotaznících neobjevila nepříjemná kritika či skutečnosti, které by mohly znamenat riziko a ohrožení pro školu či její zaměstnance.

 

To si v chraštické škole nemyslíme a naopak skutečně oceňujeme, pokud nám rodiče či žáci dokáží poskytnout zpětnou vazbu k tomu, co a jak se ve škole děje. Proto i já na tomto místě děkuji všem za otevřenost ve vašich názorech a současně i za velmi kladné ohodnocení činnosti školy či ocenění práce našich pedagogů, které se také objevilo ve výsledcích MAPY ZŠ  i v závěrečné souhrnné zprávě.

    

Děkuji i za ochotu a čas, který jste věnovali vyplňování dotazníků,  a těším se na další spolupráci. 

 

Chcete-li vedení školy nebo jednotlivým učitelům sdělit vaše názory či představy, nápady a náměty pro zlepšení činnosti naší školy, můžete tak učinit osobně, telefonicky, písemně nebo mailem. 

 

V Chrašticích 5.5.2014 

 

                                                                                                        Mgr. Karel Derfl, ředitel školy

 

   

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!