RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Školní vzdělávací program

Autoevaluace školy a její evaluační činnost

 

 

 

Časové rozvržení evaluačních činností:

1. etapa autoevaluace je spojena s přípravnou fází ŠVP – zjištění výchozích podmínek před začátkem práce na ŠVP (Mapa školy – dotazníkové šetření pro rodiče, žáky i pedagogické pracovníky) – prosinec 2005.

2. etapa autoevaluace je zahájena v době, kdy škola začíná pracovat podle svého ŠVP. Je spojena s průběžným sledováním práce učitelů, žáků, s ověřováním vzdělávacího programu v životě školy.

3. etapa autoevaluace je spojena s hodnocením dosažených výsledků na konci určitého období (př. na konci 3.ročníku – tj.na konci I.období…). Zjistí se dosažené výsledky žáků, hodnotí se efektivita programu, např. jeho dopad na klima školy, na přístup učitelů k žákům, na používané výukové metody učitelů, na chování žáků.

4. etapa autoevaluace je završením všech autoevaluačních činností a stává se odrazovým můstkem pro celkové hodnocení ŠVP – efektivity jeho fungování.

 

Oblasti autoevaluace:

1. Vyučovací a školní klima

• Aktivity v rámci MIŠ • Schránka důvěry • Volnočasové aktivity • Supervize

 

2. Individuální vzdělávací potřeby

• Individuální přístup k žákům • IVP • Možnost konzultací mimo výuku • Skupinové vyučování • Volitelné předměty • Počítačová učebna • Zájmová činnost

 

3. Spolupráce s rodiči a širší komunitou

• Pokračovat v projektu Rodina a škola • Rodiče ve výuce • Akce školy (Zahradní slavnost, Vánoční akademie,..) • Besedy (volba povolání, protidrogová prevence,..) • Třídní schůzky, konzultace

 

4. Výsledky vzdělávání

• Testy SCIO, CERMAT • Úspěšné přijetí na vybranou školu v 1. kole • Soutěže, olympiády

 

5. Vedení školy

• Možnost dalšího vzdělávání

 

6. Materiální, technické, ekonomické a hygienické podmínky

• Učebna výpočetní techniky (tiskárny, skenery, kopírky, dataprojektor…) • PC ve třídách • Digitální videokamera a fotoaparáty • Cvičná kuchyňka • Keramická dílna • Školní knihovna a studovna

 

7. Výuka • Možnost vyjádřit svůj názor

• Samostatné vyhledávání informací (PC, knihovna) • Kritické myšlení ve výuce • Skupinová práce • Seminární práce (9. tř. – mezipředmětové vztahy) • Projektové dny • Projektové vyučování • Tématické práce s výstupy v písemné či počítačové podobě

 

8. Hodnocení žáků

• Klasifikace • Slovní hodnocení – písemné, ústní • Srovnávací testy – SCIO, CERMAT • Kázeňská opatření – pochvala, napomenutí • Sebehodnocení • Hodnocení druhého Ž- Ž (říci kritiku tak, aby neublížila) • Odměny

 

9. Práce učitelů

• Spolupráce na přípravě a realizaci projektů • Společné řešení všech situací výchovně vzdělávacích procesů • Svoboda pedagogického procesu • Volnost pro tvořivou práci všech

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!