RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Školní vzdělávací program

Charakteristika školního vzdělávacího programu

 „Spolu a v pohodě“Klikni pro zobrazení dokumentu

 

Školní vzdělávací program (dále ŠVP) vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a koncepce, která vznikla několikaletou snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy vůbec, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy. Klade důraz na principy humanistické pedagogiky.

 

Název našeho ŠVP není nahodilý. Vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu – otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti, a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, naplňováním nejzákladnějších potřeb, společnými prožitky učitelů, rodičů a žáků, tak zapojením školy a jejích absolventů do veřejného života, jejich profesní orientace, schopnost svobodné a tvůrčí práce, samostatného myšlení a odpovědného rozhodování, chápání globálních vztahů, spřízněnost s přírodou a jejími zákony, soulad s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými občanskými postoji. ŠVP klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince.

 

Důležitou úlohu plní právě v této oblasti úzká spolupráce s mateřskou školou a činnost školní družiny. Nabízíme různé zájmové útvary a kroužky, organizujeme jednotlivé akce o vedlejších prázdninách a celoškolní akce v průběhu školního roku.

 

Vize otevřeného  partnerství vychází z poznání, že škola vždy tvoří sociální systém s mnoha vnitřními a vnějšími vztahy. Otevřený systém má větší šance fungovat dobře, zdravě a být lidem prospěšný. Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek s rodiči a veřejností jsou jedním z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení. Proto je kladen důraz na dobrou spolupráci se Žákovským parlamentem, Společností rodičů a přátel školy a se Školskou radou, organizováním společenských akcí (Vánoční slavnost, Zahradní slavnost a další).

 

Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populační skupině, kde jsou zastoupeni jedinci s různými vlohami a vlastnostmi. Patří sem také žáci se zdravotním postižením a žáci s různými poruchami učení. Náš ŠVP počítá s integrací těchto žáků, hlavně dětí s ADHD a vývojovými poruchami učení. Funguje i dobrá spolupráce s odborníky (Pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče). Všichni pedagogové mají zkušenosti s reedukací poruch žáků  (především v českém jazyce) a aplikují speciální postupy ve výuce a individuální přístup k žákům. Usilujeme o získání osobního asistenta pro tyto žáky.

 

Velmi významné je také úsilí školy o prohloubení jazykových dovedností se zaměřením na využití cizího jazyka v praxi (možnost konverzovat v cizím jazyce), ale též na poznávání reálií, života a tradic jednotlivých zemí. Jsme rádi, že se nám podařilo získat rodilého mluvčího pro Aj.

 

Značný důraz v učebním plánu je kladen na informační a komunikační technologie, jejichž využívání by se mělo stát pro absolventy našeho programu naprosto běžné.

 

náboženské výchově spolupracuje škola s církví a vychází  ze zájmu rodičů. V rámci výuky seznamujeme žáky se základy křesťanství a dalších náboženství v souvislosti se středoevropskou tradicí.

 

Považujeme za nutné podporovat zdravý životní styl, vést děti ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, či vlastní tvořivosti i k zájmu o věci veřejné jak lokálního, tak globálního charakteru.

 

Program sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků, důležitých pro život každého jedince, propojujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů a tvořících základ celkové vzdělanosti žáků spolu se schopností naučit se učit a pochopit význam celoživotního vzdělávání.

 

 

Jolana Vaněčková, koordinátor ŠVP

 

PřílohaVelikost
Školní vzdělávací program: Spolu a v pohodě /verze 2016/1.74 MB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!